Inschrijfvoorwaarden

Inschrijfvoorwaarden Yawara-Rotterdam

Artikel 1: Inschrijven

Inschrijven kan enkel schriftelijk door het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen. Uw lidmaatschap gaat per eerstvolgende kalendermaand in. Het lidmaatschap wordt afgesloten per maand en stilzwijgend verlengt tot schriftelijke opzegging.

Het inschrijfgeld bedraagt €15,-.

Artikel 2: Proeflessen

Ieder nieuw lid heeft recht op 2 proeflessen.

Na afloop van de 2e proefles dient het lid, indien gewenst het inschrijfformulier mee te nemen en ingevuld mee terug te nemen /op te sturen tijdens de eerste te volgen reguliere les. Kleding tijdens de proefles is sportief, hierna is witte GI verplicht.

Artikel 3: Cursusgeld

Cursus gelden worden bij vooruitbetaling voldaan per maandelijkse overboeking. Per maand betaalt het lid €30,- voor 2x per week training en €20,- voor 1x per week training. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag zal het lid hierop worden aangesproken dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen. U wordt tot maximaal 2 keer schriftelijk of per mail aangesproken. Geeft u aan deze laatste sommatie geen gevolg, dan bent u van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment bent u ook wettelijke rente verschuldigd. Indien hieraan ook geen gehoor wordt gegeven dan is de directie gerechtigd de debiteur de toegang tot de lessen te ontzeggen, waarna een incassoprocedure opgestart zal worden waarbij alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten voor uw rekening komen. Yawara-Rotterdam behoudt zich het recht om eventuele tarieven te wijzigen.

Artikel 4: Afmelden lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt beëindigd door de inlevering van het mutatieformulier dat verkrijgbaar is bij het bestuur van Yawara-Rotterdam. U dient rekening te houden met een lopend contract en een opzegtermijn van 1 kalendermaand, waarbij de maand van opzegging niet wordt meegerekend. Wanneer u besluit om te stoppen, moet u bij het opnieuw inschrijven rekening houden met het opnieuw betalen van het inschrijfgeld.

Artikel 5: Feestdagen, vakanties en trainingstijden

De openingstijden worden vastgesteld door Yawara-Rotterdam, die tevens het recht behoudt om trainingstijden, leswijzigingen en tariefswijzigingen e.d. toe te passen. Yawara-Rotterdam is tijdens officiële feestdagen gesloten en gedurende 6 weken in de zomerperiode, zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Alle trainingen en lessen zijn voor eigen risico. Yawara-Rotterdam is op geen enkele manier aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen of ongevallen die de leden overkomen.

Artikel 7: Schade

Schade toegebracht aan de inventaris c.q. het gebouw van het instituut door de leden zijn verhaalbaar op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.

Artikel 8: Wangedrag

Leden die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam en eer van de docent/ondernemers en/of Yawara-Rotterdam in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot Yawara-Rotterdam worden ontzegd. Zij verliezen hun rechten doch behouden hun lopende verplichtingen.

Artikel 9: Bondslid

Ieder lid dat ingeschreven is bij Yawara-Rotterdam kan zich in laten schrijven bij Yawara Ju-Jutsu Federation (Y.J.J.F) De kosten bedragen eenmalig €20, – inclusief bondspaspoort voor een levenslang lidmaatschap en geven recht op korting tijdens seminars.

Artikel 10: Ziekte, Blessure of zwangerschap

In geval van ziekte, blessure of zwangerschap kan de contributie in overleg met de docent voorlopig worden stopgezet op vertoon van een medische verklaring, wanneer de afwezigheid 1 maand of langer gaat duren.

Artikel 11: Bestuurlijke rol

Het bestuur van Yawara-Rotterdam behoudt zich het recht om in geval van onduidelijkheden en/of discussiepunten de uiteindelijke beslissing te nemen in het algemeen belang van Yawara-Rotterdam

Artikel 12: Huis- en Gedragsregels

Tijdens elk bezoek zijn onze algemene gedragsregels van toepassing, welke zijn in te zien op onze website https://Yawara-Rotterdam.nl. Leden verklaren na ondertekening inschrijfformulier kennis te hebben genomen van deze gedragsregels en stemmen in met het daarin genoemde.

Geverifieerd door MonsterInsights