Huisregels en Gedragsregels

HUISREGELS en GEDRAGSREGELS

Algemeen binnen Yawara-Rotterdam gelden alle normale omgangsregels.

1. Ieder lid van Yawara-Rotterdam is gelijk -ongeacht huidskleur, geslacht, leeftijd, geloofsovertuiging. Iedereen traint met elkaar, er wordt niemand uitgesloten. Deelnemers behandelen elkaar met respect en geven elkaar de ruimte om te leren.

2. Van de leerling wordt verwacht, dat hij/zij zich correct gedraagt.

3. Te allen tijde dienen aanwijzingen van de Sensei opgevolgd te worden

4. Voertaal voor onderlinge communicatie is de Nederlandse taal. Men dient zich te onthouden van ruwe, grove of shockerende taal.

5. De leerling dient de lessen in schone en correcte GI bij te wonen.

6. De leerling komt in zijn/haar normale kleding naar de sporthal, en pas in het kleedlokaal doet men zijn/haar GI aan.

7. Indien leden lang haar hebben dienen ze dit in een staart te dragen.

8. Men gebruikt slippers om van het kleedlokaal naar de dojo te gaan.

9. Handen en voeten moeten goed gewassen zijn, de nagels schoon en kort geknipt.

10. In geval van een verwonding wordt direct melding gemaakt bij de Sensei, de wond wordt direct verbonden en bloed wordt van de vloer verwijderd

11. Kettingen, ringen en andere sieraden mogen tijdens de training niet gedragen worden.

12. Wanneer men niet aan de lessen deelneemt gaat men rustig en correct aan de kant zitten.

13. Deelnemers dienen uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn.

14. Blessures en (chronische) ziekten zoals epilepsie en astma, dienen vooraf aan de instructeur gemeld te worden zodat hier rekening mee gehouden kan worden.

15. Luister goed naar de instructies en volg deze op.

16. Deelname onder invloed van alcohol of drugs is niet toegestaan.

17. Agressief gedrag jegens instructeurs of teamgenoten wordt niet getolereerd.

18. Laat de trainingsruimte en kleedkamers netjes achter.

19. Tijdens het volgens van proeflessen dient sportieve kleding gedragen te worden.

20. Na inschrijving is het dragen van een GI tijdens de lessen verplicht.

21. Het verlaten van de trainingsruimte tijdens de les om welke reden dan ook wordt altijd eerst aan de Sensei gemeld.

22. Trainingsmiddelen en materialen dienen als een goed huisvader behandeld te worden. Defecte middelen wordt doorgegeven aan de Sensei.

Geverifieerd door MonsterInsights